รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ด้วยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ราคา
ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง www.efai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เลขที่ ๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๕๓