นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

/
กรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 8 มกราคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
วันเดือนปีเกิด: 8 มิถุนายน 2493
อายุ: 70 ปี
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี การบัญชีขั้นสูง California College of Commerce
  • ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาบัตร สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6
ประวัติการทำงาน
  • ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)