สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 (สขร.1)