สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 (สขร.1)