นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ

/
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 2 March 2015 - 31 August 2018
วันเดือนปีเกิด: 1 October 1954
อายุ: 66 ปี
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M.S. Economics) , North Texas State University
ประวัติการทำงาน
  • รองปลัดกระทรวงพลังงาน
  • ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน