เกี่ยวกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

Oil Fund

en - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

แผนผังแสดงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
รูปภาพแสดง :แผนผังแสดงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

en - การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เนื่องจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆ ไดสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) จึงรับหน้าที่ทำนิติกรรมกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อประโยชน์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสถาบันฯ มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารนโยบายแห่งชาติ (กพช.) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (สบพน.) กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการบริการจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และสนับสนุนการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

สรุปโครงสร้างรายรับและรายจ่ายของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
รูปภาพแสดง :สรุปโครงสร้างรายรับและรายจ่ายของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง