สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

เป็นองค์การมหาชน ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรวมถึงการรับเงิน เรียกเก็บเงิน การจ่ายชดเชยเงินกองทุนน้ำมันฯ การดูแลให้กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอต่อเนื่องสำหรับการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งอาจรวมถึงการจัดหาเงินกู้ให้กองทุนน้ำมันฯ ในกรณีที่กองทุนน้ำมันฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ และจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี

กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง"

จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ประชุมพิจารณาแผนดิจิทัลของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง